Studying Medicine in Barcelona During the COVID-19 Pandemic

Authors

  • Enrique López-Ruiz University of Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.5195/ijms.2020.504

Keywords:

COVID-19, Spain, Barcelona, Lockdown, University, SARS-CoV-2

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Enrique López-Ruiz, University of Barcelona

Medical Student

References

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (in Catalan). Available from: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788965.pdf; cited 2020 April 9.

Ministerio de la Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (in Spanish). Available from: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692; cited 2020 April 9.

Ministerio de Sanidad. Actualización no 70. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19) (in Spanish). Available from: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_70_COVID-19.pdf; cited 2020 April 9.

Biavardi NG. Being an Italian medical student during the Covid-19 outbreak. Int J Med Students. 2020 Apr;8(1):49-50.

Universitat de Barcelona. RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona de cessament de la docència presencial corresponent al segon quadrimestre del curs acadèmic 2019-2020 (in Catalan). Available from: https://seu.ub.edu/documentPublic/download/134397; cited 2020 April 9.

Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet. 2020 Mar 14;395(10227):912–20.

Universitat de Barcelona; Universitat de Girona; Universitat de Lleida; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Vic; Universitat Rovira i Virgili; Universitat Pompeu Fabra; Universitat Internacional de Catalunya. Comunicat de les deganes i degans de les facultats de medicina i ciències de la salut de Catalunya en relació a la situació epidèmica per COVID-19 i les pràctiques clíniques de l'alumnat de diferents graus (in Catalan). Available from: https://www.ub.edu/portal/documents/4493882/6374423/Comunicat+Suspensio+Practiques; cited 2020 April 9.

Published

2020-04-30

How to Cite

López-Ruiz, E. (2020). Studying Medicine in Barcelona During the COVID-19 Pandemic. International Journal of Medical Students, 8(1), 60–61. https://doi.org/10.5195/ijms.2020.504